ANK Projektid

 

 

4) PROJEKT: “Elu ja hetked läbi foto” – UUS HOOAEG!

Projekti eesmärgid:

  • Projekti eesmärk on läbi temaatiliste ja mobiilsete fotopäevade õpetada noortele nägema elu ja hetki läbi fotosilma. Eesmärk on kaasata tegevusse nii uut sihtrühma kui ka nn fotovilistlasi ning kohalikke harrastajaid, kes oma kogemusi nõus noorte jagama.
  • Fotopäevadel osaledes saavad noored palju erinevaid kogemusi läbi mitmekülgsete tegevuste, olukordade ja kohtade.

Projekti kestvus: märts 2017 – november 2017.

Osad fotopäevad toimuvad noortekeskuse stuudios, ülejäänud hakkavad toimuma valla erinevates paikades. Täpsed ajad ja kohad ehk info fotopäevade kohta hakkab ilmuma Facebookis, VälkLamp kodulehel www.foto.ambla.ee, stendidel ja noortelt-noortele.

Projekti “Elu ja hetked läbi foto” tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Toetussumma 1438 eurot. Lisainfo juhendaja Helena Ranna 51 977 933, Annika Rohi 58 005 285.

 

 

3) PROJEKT:  “Ambla valla teadlikud ühtehoidvad noored”

Projekti eesmärgid:

  • Ambla valla noorte omaalgatuse toetamine ning jätkusuutlikkuse tagamine läbi ühistegevust
  • Valla noortevolikogu algatusgrupi ja Aravete noortekeskuse ning fotoringi koostöö edendamine, koolitused ja töövahendite soetamine.
  • Kaardistatud Ambla valla noorsootöö kogumiku koostamine ja väljaandmine

Projekti kestvus: 25. aprill –21. november 2011. a

Projekti tegevused:

  • Noortevolikogu toimimispõhimõtteid tutvustav noorteseminar Kohvik Koorejaamas. Koolituse viis läbi Lauri Läänemets, projekti tutvustasid meie oma noored – Keli Tubin ja Alari Naarits.
  • Tutvumisõhtu ja koolitused
  • Noorte vabaaja veetmiste kaardistamine Ambla vallas ning nende järele proovimine

Oodatav mõju sihtgrupile:

  • Projektis osalenud noored on omandanud vajalikud kogemused ja oskused ning vabatahtliku tegevusega ollakse heaks eeskujuks teistele
  • Ambla valla noored on teadlikud valla noorsootööst ja võimalustest ning NVK toimimise põhimõtetest, seega on toetatud ka noorte initsiatiivi luua KOV volikogu juurde NVK, mis tagab mõlemapoolse tagasiside noorsootöö parema korraldamise küsimustes

 

2) PROJEKT: Noorte oma fotostuudio „VälkLamp“ – miks mitte?! 2010

Projekti üldeesmärk:

Rajada 2010. aasta juunikuuks Aravete Noortekeskuse juurde noorte oma fotostuudio „VälkLamp“, mis pakub Ambla valla 7-26aastastele noortele harukordset võimalust tegeleda stuudiofotograafiaga oma kodukohas.

Alaeesmärgid:*Koolitada fotoringi liikmeid (11) kasutama stuudiotehnikat ning õpetada fotosessioonide läbiviimist läbi praktiliste tegevuste;    Õpetada 20-le noorele fototöötlemist stuudiofotode paremaks kasutamiseks kasutades noorelt-noorele koolituse meetodit; sisustada noorte  sügisene koolivaheaeg;  suurendada fotoringi liikmete arvu;  propageerida noorsootöö ning avatud noortekeskuste võimalusi noorte seas ning tutvustada noorte tegevusi laiemale üldsusele;  kaasata kohalikku tegevusse ka keskkooli lõpetanud noored, propageerida vabatahtlikku tegevust noorsootöös.

Projekti kestvus: 24. mai – 30. november 2010

Projekti sihtgrupp. Otseseks sihtgrupiks on 11 Aravete Noortekeskuse fotoringi liiget ning 80 Ambla valla  noort vanuses 7.-26. eluaastat. Kaudseks sihtgrupiks on fotoringi liikmete tutvusringkond (sh perekond), erinevad noorteringid ja organisatsioonid, kodanikeühendused ning kohalik kogukond.

 

Projekti teostajad (nimi, amet projektis, kas on seaduse järgi noor):

1. Annika Rohi             projektijuht                                                   On, 26 a. (oli sel hetkel)
2. Piret Kalamägi         avaürituse ja töötoa läbiviija, idee autor           On, 19 a.
3. Aksel Kerem           vabatahtlik fotoringi juhendaja, koolitaja           Ei ole, 60 a.
4. Andres Mihkelson    vabatahtlik fotoringi juhendaja, koolitaja           On, 17 a.
5. Maie Mäe                avaürituse ja töötoa läbiviija, stilist                  On, 19 a.

Kaasatud kohalik skulptuuriringi juhendaja, fotoringi liige Janet Varinurm (kunstiline kujundamine projekti tegevustes) ning profifotograaf Sven Tupits Tallinnast, Fotogeeni fotostuudiost.

Projekti kogumaksumus: 35 022,45 krooni

RAHASTAJA: Järva Maavalitsuse Avatud Noortekeskuste (ANK) projektikonkurss, Ambla Vallavalitsus.


PROJEKTI KOKKUVÕTE JA TULEMUSTE KIRJELDUS: kas ja kuidas õnnestus taotletud eesmärke saavutada, osalejate iseloomustus.

Kirjeldus: Antud projekti eesmärk on täidetud – Fotostuudio Aravete noortekeskusesse sai rajatud, noortel on võimalus oma kodukohas tegeleda stuudiofotograafiaga. Kõik fotoringi liikmed (ka nn uued liitujad) omandasid aja jooksul baasteadmised stuudiofotograafiast ning kõik projekti tegevused said edukalt läbitud. Tegevusse on haaratud noored alates 7-26 a, kaasaarvatud täiskasvanud fotohuvilised. Antud tegu põhines eelkõige aktiivsete ning julgete noorte omaalgatusel, seega on maakohas uudsete tegevuste loomine parimaks näiteks ka noorsootöö võimaluste ning noortekeskuste tegevuse propageerimiseks.

Fotonduse idee autori, projekti ühe koostaja Piret Kalamägi kokkuvõte tegevusest:

Nüüd oskavad kõik fotoringi noored iseseisvalt stuudiot kokku ja lahti pakkida, seda kasutada ning pilte hiljem ka töödelda. Projekt meelitas endaga kaasa hulga noori, kes varem noortekeskust isegi ei külastanud, seega nii keskuse külastatavuse arv kui ka sihtgrupp on suurenenud. Mind üllatas, kui palju on siin väikses maakohas fotohuvilisi. Samuti on väga positiivne, et noortekeskuse fotoring on leidnud juba mitmeid koostööpartnereid. Ma arvan, et projekt täitis oma eesmärgi ja tõi noorteni suurepärase võimaluse tegeleda fotograafiaga.

 

Rajamine, paigalduse koolitus – noorte osalus esmasel kasutamaõppimisel oli natuke vähene (liigne tagasihoidlikkus), kuid eestvedajad said koolitatud (Koolitas S. Tupits) ning nemad said hiljem omakorda kõik ülejäänud välja õpetada. (A. Mihelson)

Avaüritus – õnnestus hästi, oli küll planeeritust vähem inimesi. Noored (P. Kalamägi ja M. Mäe) said oma ülesannetega väga hästi hakkama. Ürituse õnnestumisele aitas kaasa  ka vabatahtlik juhendaja, koolitaja A. Kerem ning kunstiline kujundaja J. Varinurm. (A. Rohi)

Fototöötluskoolitus koolivaheajal – kõik osalejad omandasid fototöötluse baasteadmised, paljud jõudsid isegi kesktaseme tehnikate kasutamiseni. Koolitusel sai räägitud ka fotoringi veebikeskkonnast, mida hiljem tänu selle ka jõudsalt täiendati. Osalus oli tavapärasest väiksem (koolivaheajal pole paljusid inimesi kodukandis), kuid väikses grupis oli jällegi parem õpitut omandada ja kohe ka praktiseerida. Stuudiopildistamine oli sel korral suunatud väga vähestele inimestele, tulenevalt ajapuudusest. (A. Mihkelson)

Fotoringi (ehk klubiline) tegevus kasvas. Fotoringiga liitumiskes avaldasid soovi ka kolm Tapa Gümnaasiumi noort. Projekti jooksul tekkis mitmeid ideid, mis tehti teoks erinevatel temaatilistel fotopäevadel, sessioonidel – näiteks kohaliku ehetemeistri M. Samasoni ”Brenda-May” eheteesitlus, sünnipäevade pildistamised (kaks) ning erinevate huviliste fotosessioonid noortekeskuses. Fotopäevadel ning muudel sessioonidel on osalejate arv kasvanud juba üle 150-ne. Tegevust nimetatakse küll fotoringiks ja tegevuses kaasa lööjaid nn liikmeteks, kuid tegelikult ei ole pandud piiri, kes võib osaleda, kes mitte – oodatud on kõik noored. Osad (näiteks projekti ettevalmistavad fotopäevad) tegevused on lihtsalt suunatud otse tuumikgrupile, kes teostavad noorelt-noorele koolitusi, ülejäänud tegevused laiemale sihtgrupile.

Noorte omaalgatuslik tegevus pälvis 2010. a maikuu Ambla vallavolikogu tähelepanu ning kiituse, tegijaid tunnustati 11. septembril Ambla Vallavalitsuse tänukirjaga ning 8. detsembril 2010. a pälvis Aravete Noortekeskuse noorte oma fotostuudio „VälkLamp“ Järvamaa Noorteaasta tunnustusüritusel „Aasta noorte algatuse“ tiitli.

Uute “Välk-ideedeni”

Projektijuht, Annika Rohi1)  PROJEKT:  “Fotondus-minu hobi”

Projekti üldeesmärk: Ambla valla noortele foto- ja multimeediaalase huvitegevuse võimaldamine ja omaalgatuse toetamine.

Projektiga soetati Aravete Noortekeskusele peegeldigikaamera Nikon D5000, komplekti kuulus lisavälk, objektiiv ning kingitusena kaasa tasuta fotokott.

Projekti kestvus: 1. dets. 2009 – 15. mai 2010.

Kirjeldus: Projekt täitis oma eesmärki. Ambla valla foto- ja multimeedia huviliste noorte omaalgatus on teostunud ning on omandatud uusi praktilisi kogemusi. Noortes on tekitatud huvi fotograafia vastu, nad oskavad teha loomulikke ning töödeldud fotosid loodusest, inimestest, ümbritsevast keskkonnast. Noorte silmaring on tunduvalt laienenud ning nad on saanud juurde uusi tutvusi läbi teiste noortekeskustes käivate samade huvidega noortega. Toimus noortekeskuse  ja kooli videoringi koostöö ning tegevustest on osa saanud ka need noored, kellel  ei ole võimalust kasutada korralikke ning kvaliteetseid vahendeid pildistamiseks (töötlemiseks). Noortekeskuse külastajate arv on suurenenud ka nende noorte arvelt, kes varasemalt keskuses ei käinud. Noorte vabatahtlikkus ürituste läbiviimisel on suurenenud, ollakse teadlikud mitteformaalhariduse tähtsusest. Parimatest Muhu piltidest koostati fotokogumik ning valmis uus fotoringi koduleht, mida täiendame pidevalt.

 

Tagasiside kokkuvõte Muhu õppereisi ja projekti kohta üldiselt:

Kõik tegevused olid küll fotograafia alased, kuid laadilt väga erinevad. Noored õppisid tegema stuudiopilte, looduspilte ning saadi algteadmised ka fototöötlusest. Noored hindavad väga ja peavad erakordseks võimaluseks Aravete noortekeskuses end fotograafiaalaselt harida, antud võimalused on fantastilised, noori arendavad ning innustavad. Tänu sellistele projektidele avastab noor eneses neid külgi, oskusi ja omadusi, mida ta varem näha poleks osanud. Lisaks õpiti kaamerat õigesti käes hoidma, selle funktsioone vastavalt ilmastikule, valgusele jm teguritele muutma, samuti otsima õigeid nurki pildistamiseks ning ka kunstlikku pilti looma (Aksliga sai isegi mudelauto lakke kleebitud ning toimus ööpildistamine).  Juhendajate arvamuse järgi suutsid osalejad heas mõttes üllatada. See, millise entusiasmiga nad tegutsesid, oli lihtsalt imeks pandav. Projekti käigus omandatud teadmised on märgatavad nende fotodes. Ka hilisemad liitujad omandasid kiirelt uusi teadmisi. Noori sai juhendada individuaalselt. Samuti meeldis noorte asjasse suhtumine, õpihimu ja noorte ürituse distsipliin. Tegevustes osalenud noorte seltskond oli väga korralik, õpihimuline. Nad olid asjasse süvenenud ning üritustel kehtis distsipliin (mis meeldis bussijuhile). Igasse tegevusse liitus juurde uusi noori, kuna tegevus oli avatud kõigile huvilistele (kaasaarvatud täiskasvanutele). Projektiga on loodetavasti edukas alus pandud noortekeskuse tegevustes osalevatele 18+ vanuses noortele, kes oma tagasisides avaldasid soovi ka edaspidi häid ideid välja käima ja neid teoks tegema.

Hetkel on ka kokkuvõttes välja toodud viimane punkt täidetud – sageli on keskus nädalavahetusel töös…  sest siis on koju saabunud meie vilistlased, kes soovivad kodukohas mõnusalt aega veeta 🙂

PROJEKTI TEGEVUSED:
*Fotopäevad – fotoaparaadiga tutvumine, proovipildistamised, fotoringi käivitamine (jaanuar);
* Koolitus – “Kuidas teha stuudiopilte” Kose ANK fotostuudios (ANK Varaait) (20. märts);
* 3-päevane õppereis – Muhu saarele, fotojaht (14.-16. mai);
* Fotonäitus (mai-juuni)

* Projekti käigus käivitus fotoringi tegevus (ei olnud projektis otseselt planeeritud!)

 

TÄNUSÕNAD:

* Projekti idee autorile, vabatahtlikule noorele PIRET KALAMÄGILE (12. klass)
* Kõikidele tublidele noortele, kes aitasid kaasa nõu ja jõuga projekti valmimisel!

*Projektile kaasa elanud ning oma ideedega toetamise eest praktikant Kaidi Toropovile

KOOSTÖÖPARTNERID:
* Rain I.- vabatahtlik multimeedia-juhendaja, Aravete KK videoringi juendaja, 12. klassi õpilane.
*Sõdurpoisid Olar Paesalu ja Alar Jaas
* Kose ANK
* Muhu ANK

MEIE TOETAJAD:
Järva maakonna ANK projektikonkurss, Ambla vald ning Photopoint.


Postitas 18. märts kell 08:17 teemal .
© 2019 Aravete Noortekeskus AM